صفحه اصلی > کاربرد > بنر فراموشي پی وی سی

بنر فراموشي حق بیمه پی وی سی frontlit بنر مواد است. برنامه اصلی برای تبلیغات اطراف 300sqm سایز چاپ استفاده می شود.

بنر اصلی فراموشي: سیاه پشت بنر بنر پشت خاکستری، دو طرف قابل چاپ بنر.

black back banner manufacturer

سیاه و سفید به بنر


double sided banner

بنر های دو طرفه


grey back banner manufacturer

خاکستری به بنر


Frontlit پشت خاکستری و سیاه و سفید به عمدتا در بازار بالا پایان بازارها پرچم غول 4S فروشگاه آگهی ها، زمينه اصلی محل استفاده.

black back banner supplier

سیاه و سفید را برای رها کردن بنر بنر


double sided banner supplier

بنر های دو طرفه برای رها کردن بنر


blockout banner supplier

فراموشي بنر بنر قطره

black back banner wholesale

سیاه و سفید را برای بازار تبلیغات بنر


double sided banner wholesale

بنر های دو طرفه برای بازار تبلیغات


blockout banner wholesale

فراموشي بنر برای تبلیغات مرکز خرید