صفحه اصلی > اخبار > محتوای

پارچه سایه بان تخریب

Oct 08, 2017

Theریشه کنی سایه باندستگاه آفتابگیر است که با استفاده از روش روشن را به طناب مواد نرم کردن و زاویه هواپیما کوچک گسترش و بهبود در محدوده درجه 0 ~ 15 درجه است. این محصول آفتابگیر خوب بیرونی است.

eradication awning material

ریشه کنی سایه بان


eradication awning fabric supplier

پارچه سایه بان تخریب

ریشه کنیپارچه سایه بانسایه های جامع خارجی تابع می تواند کاملا بلوک اشعه ماوراء بنفش، کاهش درجه حرارت داخلی، بار تهویه مطبوع؛ کاهش

ریشه کنیمواد سایه بانصرفه جویی در انرژی اثر آفتابگیر از نظر حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در انرژی است اهمیت بسیار مهم است;

ریشه کنیپارچه سایه بان، آنپارچه آفتابگیرویژه ضد اشعه ماوراء بنفش تابع است.


DERFLEX تولید رقابتیپارچه سایه بان سایه. اگر شما از علاقه ما تماس بگیرید آزادانه.